Περιβάλλον

Η κατασκευή μίας νέας βιομηχανικής μονάδας, η επέκταση της, όπως ακόμη και η λειτουργία της προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων νομοθετικών απαιτήσεων και την λήψη μίας σειράς αδειών που σχετίζονται με το περιβάλλον.

 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται ορθός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και οργάνωση και παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την λειτουργία μίας δραστηριότητας έτσι ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Η ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχει στις επιχειρήσεις σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη. Ο σωστός σχεδιασμός και εφαρμογή τους βοηθούν στην ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.

 

Παράλληλα συντελούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, στον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και ατυχημάτων. Αντίστοιχα οφέλη προκύπτουν και από την εφαρμογή Συστημάτων για την Ασφάλεια και Υγεία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Innora

4Point

4 Αυγούστου 2016

Περιβάλλον

Συνεργασία με την ICF HELLENIC TEAM

Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

 

 

f

in